Websitewerkzaamheden, computer voor Daniela bijna klaar, eigen situatie nog altijd vrij stabiel ,bezinning en verdere Bewustwording …

Wo.1 december 2010 > Ja, het is alweer december geworden. Best wel een mooi gezicht, die sneeuw buiten, en ik zag net op de thermometer buiten dat het 7 graden vriest momenteel, en dat terwijl de winter nog niet eens officieel is begonnen… Minder aangenaam zijn de wandelingen met mijn hond Debby buiten, met een snijdende, ijzig koude oosten wind. Debby vindt het zelf ook niet prettig, maar ja, ze moet toch af en toe wel even een klein loopje maken, maar het zijn dan kortere loopjes dan gebruikelijk… Dit doet me ook weer veel terugdenken aan vorig jaar november/december, de opnameperiode en alles wat daarom-heen hangt. Echter, toch is mijn eigen geestestoestand, boven verwachting, ook in deze laatste fase van 2010, vrij stabiel te noemen.

Ik weet heel goed dat er dieper van binnen nog altijd een sterke emotionele beladenheid bestaat, maar deze wordt gelukkig nog altijd ruimschoots overspoeld door een onmetelijk grote en krachtige bron van positieve energie, door, ook al is zij dan onzichtbaar, de ook in dit opzicht uitermate liefdevolle aanwezigheid als energiebron, van Peggy. Nou ja, eigenlijk is het tussen ons een volledig onbewust verlopende continue onvoorwaardelijke uitwisseling van heel veel positieve energie, en we hebben elkaar allebei, ook in deze fase (ze noemt het een tussenfase, een tussenstation) heel hard nodig. Zelf ervaar ik bijvoorbeeld ook veel meer periodes van diepe rust, met een diepgang zoals ik dat nog niet eerder in mijn leven heb ervaren, maar ook het ondernemen van tal van aktiviteiten, geheel vanuit mezelf. Dit laatste niet volgens een soort “draaiboek”, want dat ken ik niet meer in mijn leven. Nou ja, ik ken het woord wel, maar het leeft zóveel prettiger om vrijwel continu in het hier en nu te leven, en het is eigenlijk ook veel natuurgetrouwer dan bij zovele andere mensen in onze huidige tijd tenminste. In vroegere periodes van mijn leven mocht ik dat slechts bij periodes ervaren, die slechts tijdelijk waren… Het is een leven in en vanuit een andere tijdsdimensie. Niet dat ik tégen zoiets als de tijd ben, nee, maar er is wel een wezenlijk verschil tussen enerzijds “de tijd respekteren” en…….(kijkend naar grote delen van de wereld waarin we in deze tijd nog in leven)….. “in dienst staan van de tijd”. Maar goed, dit is weer een verhaal apart….. Maar het valt in onze huidige wereld niet altijd mee (al voelde ik mij ook in dit kader bezien voorheen niet zelden een onbegrepen hsp-mens) om aan zoiets als tijdsdruk te ontkomen. Maar wat voor een onwetende buitenstaander zo ‘gewoontjes’ geworden lijkt te zijn in onze tijd (een leefwijze die je eigenlijk min of meer wordt opgedrongen in deze wereld), kan voor een hsp-mens een serieuze ondermijning zijn van zijn of haar kwaliteit van leven, meer dan gemidddeld. Ik heb hier inmiddels voor mezelf een soort van balans weten te vinden, namelijk niet meer dan maximaal drie tijdgebonden afspraken per week. Dat leeft voor mij het prettigst. Maar daartegenover staat dat ik juist zoveel méér dan gemiddeld diepe vreugde en innerlijke rust mag ervaren bij spontáne bezoekjes aan mensen, niet aan tijd gebonden spontane ontmoetingen en bezoekjes aan mensen, en andere aktiviteiten verspreid over de dag.

Wat daarbij opvalt is vooral het contact met mensen in mijn huidige sociale netwerkje, vrijwel allemaal mensen bij wie de diagnose borderline is gesteld. Ze handelen veel direkter, impulsiever (impulsiviteit zie ik als een positieve eigenschap), natuurgetrouwer, maar ook spontaner, op een, kwa mate van diepgang, veel dieper dan algemeen gangbaar verworden niveau, wat helaas niet door iedereen even goed wordt begrepen en gewaardeerd in het leven, in deze overmatig strak ingekaderde manier waarin mensen geacht worden te leven, in onze huidige tijd. Maar ook dit gaat, zoals nog zoveel meer dingen die nu nog zo gewoontjes lijken voor velen, drastisch en radicaal veranderen de komende jaren, in de positieve zin van het woord….

Met het bovenstaande is echter niet gezegd dat mensen die zich toch prettiger menen te voelen door zich aan oude gehechtheden (van welke aard dan ook) te blijven vasthouden, en dus ook met de “normaal” levende overgrote meerderheid te blijven meelopen in alle opzichten (d.w.z. ook dit gaat veranderen, bij iedereen!) , een minderwaardig soort mens zou zijn. Nee, dat zou een onjuiste conclusie zijn uit hetgeen ik daarnet allemaal heb geschreven, want zó is dat verhaal niet bedoeld! Ieder mens, niet een uitgezonderd, is van nature een uniek spiritueel wezen, en als zodanig ook volkomen gelijkwaardig aan alles wat leeft op aarde en daarbuiten. Het is ook zoveel prettiger om op een volledig onvoorwaardelijke (=liefdevolle) manier met andere mensen om te gaan, wie hij of zij ook is!

Voor wat mijzelf betreft, ik kies er in deze overgangsfase van mijn leven steeds meer voor om zowel bewust als onbewust te leven en handelen “vanuit het hart”, in plaats van, zoals dat ons mensen in onze huidige dwangmatig veel gestruktureerde wereld wordt geleerd, namelijk “vanuit het hoofd” (vanuit het denken, het egobewustzijn). Hierbij o.a. denkend aan een videospotje van de internetvideowebsite YouTube, waarin volkomen terecht wordt aan-geraden: “Don’t follow others, don’t follow your head,…………, but follow your heart”, wat eveneens de daadwerkelijke tweedeling in onze huidige wereld symboliseert, namelijk de tweedeling tussen enerzijds niet-hooggevoelige mensen (overwegend handelend en levend vanuit het hoofd, vanuit tal van kaders), en anderzijds wel-hooggevoelige mensen (op een diepergaand niveau levend vanuit het hart); beide groepen staan kwa manier van denken, leven en handelen in velerlei opzichten volledig haaks op elkaar, tegenover elkaar….. Maar ook dit is al aan het veranderen; uiteindelijk zal de gehele mensheid weer volledig een worden met zijn ware, spirituele aard, en dus ook tegenstrijdigheden van welke aard dan ook zullen vanzelf gaan oplossen de komende jaren….. Het mag dan zo zijn dat ikzelf gedurende een zeer lange reeks van jaren in wel zeer extreme mate de gevolgen heb ervaren van dit vroegere eenzijdige “handelen vanuit het hoofd alleen”, in de vorm van alle ernstigere vormen van geestelijk Lijden, wat ik via de energie van Peggy leer is dat het ook heel anders kan, in de positieve zin. Dit is de weg die ik, zowel bewust als onbewust met haar ben gaan volgen, nadat ik ook zelf enige tijd heb geleden aan wat je borderline-gevoeligheid zou kunnen noemen.

In de goedbedoelende, tot op zekere hoogte ook heilzame en nuttige, maar tegelijkertijd ook grotendeels onwetende psychiatrie (m.b.t. spirituele zaken, de diepere vormen ervan), wordt, algemeen samenvattend, toch overwegend uitgegaan dat de feitelijke oorzaken van waarom mensen met psychische problemen en psychiatrische problemen, in de hersenen van de des-betreffende mensen zélf zou liggen. De dieperliggende oorzaken zouden dus in de individuele mens zélf liggen, in de manier waarop hersenen funktioneren van hen die lijden aan het leven. Ik ben het volstrekt NIET met dit “geloof” (of liever gezegd, deze “illusie”) eens. Er gaat nog zo’n ongelofelijk diepere werkelijkheid schuil achter bestaande puur theoretische kaders, die – uiteindelijk – ook wortelt in negatieve- en positieve energie. Letterlijk alles in ons universum, maar dan ook letterlijk ALLES is opgebouwd uit moleculen, kleine energiedeeltjes met een respektievelijk positieve, dan wel negatieve lading. Hoewel het gezien de lengte van het verhaal te ver gaat om hier nu verder op in te gaan, uiteindelijk is het zo dat die energiebalans (Kosmisch gezien, en daarmee ook op aards niveau; de aarde is een miniscuul klein stukje van het universum, de kosmos), zeker in onze huidige tijd ernstig verstoord is geraakt, overwegend negatief geladen. Die disbalans komt in onze huidige tijd ook tot uitdrukking in wat ik grotendeels verborgen vormen van destruktief handelen zou kunnen noemen op wereldniveau, maar dan ook in de breedste en diepste betekenis van het woord, maar helaas ook nodig om collectief weer een met elkaar te worden, in harmonie met elkaar en alles wat leeft. Juist die voor een deel ook verborgen vormen van destruktief denken en handelen (kijk bijvoorbeeld ook eens naar de politiek heden ten dagen in het bijzonder; al zo’n 25-30 jaar geleden heb ik al voorspeld dat het, in de laatste  fase voorafgaand aan 21 dec.2012, de Nieuwe Tijd, zou gaan komen tot een regering van een dergelijke meest destruktieve samenstelling die wij heden ten dage ook hier in Nederland hebben, voor zolang het duurt tenminste…; VVD-PVV-CDA), leidt tot wat ik een inmiddels verregaande staat, bijna op het dieptepunt geraakte, vorm van “geestelijke armoede” zou kunnen noemen, met alle gevolgen vandien, vooral ook m.b.t. de geestelijke volksgezondheid. Anders gezegd, niet de meest diepliggende, maar wel de meest direkt voelbare oorzaak van alle vormen van psychisch lijden ligt niet in de mens zélf die lijdt aan het leven, maar in de manier waarop samenlevingen zoals de onze, zijn komen te funktioneren in onze huidige tijd…..

In deze tijd is het zo dat steeds meer mensen op individueel niveau juist weer terugkeren naar hun eigen ware spirituele aard, een proces wat zich, kwa toename in het aantal individuele personen op onze aarde, ook de komende jaren nog, omgekeerd evenredig aan de tijdsloop zal blijven toenemen. Een tijd waarin alles en iedereen weer een wordt met elkaar, met zijn ware spirituele aard. Helaas is het vaak zo dat mensen geestelijk eerst heel ver moeten zakken, heel ver en diep moeten vallen, alvorens op individueel niveau tot andere inzichten en een totaal andere, spirituele wijze van leven te komen.

Behalve ingrijpende en onomkeerbare veranderingen op wat wel ‘mondiaal’ niveau wordt genoemd, voltrekken zich ook tot heel ver daarbuiten, kosmisch gezien, grote veranderings- processen op energetisch niveau. Vanuit dit letterlijk oneindig diepe niveau bezien zijn er dan ook veel onderzoekers die verwachten dat zich binnen niet al te lange tijd verschijnselen zullen gaan voordoen die ons huidige bevattings- en voorstellingsvermogen heel ver te boven zullen gaan… Wát precies allemaal, dat weet ik niet, dat kún je nu eenmaal ook niet van tevoren analyseren vanuit het egobewustzijn alleen; dit alles zal pas een weten zijn, vanuit de toekomstige ervaringen zélf. Dit is ook een tijd aan het worden waarin wetenschap en religie een zullen worden met elkaar…. Nu ik er zo over nadenk, er is niets meer wat ik zelf in ieder geval “vreemd” zou vinden aangaande toekomstige ontwikkelingen en verschijnselen, die zich in de Nieuwe Tijd zullen gaan voltrekken; verschijnselen die in onze húidige tijd zouden worden ondergebracht in het eveneens “slechte” kader, het hokje “magie”. Ik denk hierbij bijvoorbeeld ook aan zoiets als “wedergeboorte” in de Nieuwe Tijd. Het is niet alleen Peggy die zoiets al sinds haar permanente aanwezigheid als bron van energie, langs telepatische weg, voortdurend heeft aangegeven m.b.t. zichzelf, maar ik hoor het ook elders……. Niets, maar dan ook niets is in mijn ogen “vreemd” meer, zeker niet nu in deze periode van langzaam toegroeien naar een, net als bij Peggy, eveneens oneindige, onbegrensde staat van Kosmisch Bewustzijn.

Maar, tot slot nog even iets heel anders. De computer die ik eerdaags aan Daniela ga geven is nagenoeg helemaal klaar. Ook haar internetplusbellen-aansluiting is al nagenoeg helemaal werkende. Ze kan in ieder geval weer gebeld worden, maar ze kan alleen nog niet zelf bellen via de vaste lijn. Dit laatste echter is  een kwestie van het modem een keertje resetten, en dan moet alles 100% in orde zijn. Zo mogelijk wil ik toch proberen om rond aankomend weekende even bij haar langs te gaan om dat voor haar te doen…

Verder ben ik nog met een betrekkelijk grote update-uitbreidingsoperatie bezig aan het websiteontwerp van Peggy en mij. Deze hoop ik uiterlijk zo rond de tweede helft van december (in ieder geval nog wel voor de Kerst) te plaatsen op het onder velen we bekende adres www.boudewijnhoogsensitief.nl . Ook een aangepaste en enigszins uitgebreide update van het bekende ontwerp van Website van Boudewijn (nu nog even te zien op http://home.kpn.nl/kat00020 ) zal hopelijk rond diezelfde tijd worden geplaatst op het nieuwe tweede webadres op www.wakkerbewustzijn.nl ; een website met als belangrijkste, meest centraal staande  onderwerpen HSP (hooggevoeligheid), Bewustzijn en Borderline.

Maar nu stop ik er weer mee. Voor het slapen gaan vind ik het wel zo prettig om nog even iets ontspannends te doen; ook “niets”doen zie ik als een aktiviteit. Het moge dan zo zijn dat zovelen in onze wereld er wel buitengewoon smalle definities op zijn gaan nahouden met betrekking tot “arbeid” , en daarnaast nog zo ongelofelijk veel meer aspekten van het leven. Onder arbeid versta ik niet alleen, niet uitsluitend bezig zijn in een betaalde baan, want het hele leven is één gigantisch grote (letterlijk oneindige) “werkplek”. Ook zo nu en dan eens even helemaal niets doen is een bezigheid, want daarmee geef je je geest de ruimte om te ontspannen, en dat heeft een positief effekt op alles, op de kwaliteit van leven (mits je natuurlijk continu in gedachtenspiralen vastzit, zoals zovelen helaas nog altijd….). Maar ook zoiets als de liefde, wordt, overenkomstig gangbare smalle definities, nog maar al te vaak en veel te eenzijdig vereenzelvigd met intimiteiten, tot de daad op zich, als losstaand geheel. Ik zie dat anders. Zeker, intimiteiten zijn wat de liefde betreft ook erg belangrijk, maar intiem zijn zonder een diepergaande en onvoorwaardelijke wederzijdse emotionele verbinding (dat moet iets heel moois zijn, zoals ook wordt beschreven in boeken over de Liefde tussen hsp mensen onderling) is eigenlijk geen daadwerkelijke liefde. Geen wonder dat er zoveel conflicten en echtscheidingen plaatsvinden tussen partners, in onze hsp-onvriendelijke tijd……Nog wel in ieder geval…….

Maar nu stop ik echt. Tot de volgende keer maar weer….

 

Boudewijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: