Situatie weer langzaam herstellende en iets verbeterd… Wel zeer belangrijke fase kwa verdere Bewustwording….

Do.9 december 2010 >> Na de op één na grootste emotionele crisissituatie ooit van de afgelopen dagen sinds sinterklaasdag, volgend op een golf van stalking, lijkt de situatie zich weer heel langzaam, maar wel duurzaam te gaan stabiliseren. Weliswaar is de situatie nog niet echt ideaal, maar het herstel lijkt zich eerder dan verwacht te gaan voltrekken. Meer spontaan optredende periodes van (relatieve) rust, minder extreme emotionaliteit dan de afgelopen dagen en een eveneens geleidelijk verlopend proces van herstel van de de afgelopen dagen ernstig verstoord geraakte energiebalans in mijzelf.

Natuurlijk is het zo dat de dingen die zich de afgelopen periode hebben afgespeeld heel erg ongezond waren en buitengewoon pijnlijk, kwetsend, aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat, hoe afgrijselijk dat dan ook was, ik ook hier een duidelijk onderscheid zou willen maken tussen iemands gedrag en het feit dat er in ieder mens een spiritueel wezen zit, met recht op een goede kwaliteit van leven, en dat ieder menselijk wezen, vanwege z’n mens-zijn (dit totaal los gezien van iemands gedrag) gelijkwaardig is aan de ander. Het probleem is echter bij sommige mensen, dat ze niet durven erkennen dat ze diep van binnen ook zelf met problemen zitten waar ze bij geholpen zouden kunnen worden, in dezen als het ware hun kop in het zand blijven steken, uit angst voor gezichtsverlies, en intussen wel veel schade kunnen aanrichten, door zich overmatig vast te klampen aan een ander mens die dat juist niet kan gebruiken… Ze houden niet daadwer.kelijk van zichzelf, maar van het beeld wat ze van zichzelf creëren, van een schijnwerkelijkheid, een illusie. Daartoe klampen ze zich dwangmatig aan een ander vast, en gebruiken daardoor een ander om een hoog gevoel van eigenwaarde aan te ontlenen, en een zekere mate van vreugde. Dat is hun overlevingsstrategie, een overlevingsmechanisme, en wat er dan ook gebeurt wanneer diegene aan wie ze een evenwel uiterst kwetsbaar gevoel van eigenwaarde ontlenen en levensvreugde, een partner of een andere persoon betreft die ook nog eens in een extreme mate hooggevoelig is, dat het energiesysteem van het slachtoffer als het ware volledig wordt leeggezogen, en bovendien ook continu. In het ergste geval kan het tot gevolg hebben dat het slachtoffer in snel tempo afglijdt tot een lijdensweg die Borderline heet.  Dit handelen van de narcist  is dwangmatig, en omdat ze volledig en continu overafhankelijk zijn van energie van een ander om te kunnen overleven, stellen ze letterlijk alles in het werk om deze situatie te blijven continueren. Daardoor stellen ze zich op een wel zeer extreme dominante manier op ten opzichte van hun hooggevoelige partner. Wanneer ze ook maar enigszins het gevoel krijgen, door hun partner in deze dwangmatige afhankelijkheid ook maar enigszins te worden bedreigd of door een andere naaste persoon van het slachtoffer, dan vervalt de narcist, dan wel (in het geval de partner van de narcist zelf ook een narcist is of een niet narcistische maar tegelijk ook niét hooggevoelige persoon is, in het geval van het mannelijk geslacht)de niet hooggevoelige partner van de narcist,  al gauw tot vrij extreme vorm van agressiviteit richting zijn/haar partner, dan wel naar die andere persoon die hij/zij als een bedreiging ervaart voor zichzelf en/of voor zijn/haar partner. Narcisten, maar   ook hun evt. niet-hooggevoelige partner van het mánnelijke geslacht, kunnen dan heel ver gaan in het uiten van die agressie. Ze kunnen ook in direkte zin  UITERST gevaarlijk worden, al geldt dit in 99,999% van de gevallen echter uitsluitend wanneer de narcist een man is! Ja, zelfs vluchten in extreme vormen van criminaliteit, ja zelfs tot moord, als diegene door wie hij zich bedreigd voelt een ander is dan zijn partner! (was erg moeilijk om het hieraan voorafgaande uit te leggen in woorden, grammaticaal gezien, maar goed…)

Het is dan ook om deze reden dat de politie me gisteren heeft aangeraden om, als er zich een situatie voordoet in dezen die ik ook maar enigszins niet vertrouw, om meteen het alarmnummer 112 te bellen. Mocht deze situatie uiteindelijk dan toch op een procesverbaal uitdraaien dan is dit laatste uiteraard – dit even ter correctie, om mogelijke misverstanden te voorkomen – uitsluitend bedoeld voor het (tot nog toe ‘slechts’ in verbale vorm) bedreigende, agressieve gedrag van haar partner door wie ik psychisch volkomen in het nauw gedreven werd afgelopen periode…

Is narcisme, extreem narcisme bedoel ik hier, te genezen? Slechts in zeer incidentele gevallen. Dat is pas mogelijk wanneer deze narcist erin slaagt durft toe te geven dat hij of zij een serieus probleem heeft, dat hij of zij psychische problemen heeft, wat bovendien niet alleen veel eerlijker zou zijn ten opzichte van zichzelf/haarzelf, maar ook naar zijn of haar omgeving toe. Immers dan bestaat er pas een openheid om zich daarvoor te laten behandelen, voor zijn of haar dieperliggende problemen, wat zijn/haar kwaliteit van leven ook aanzienlijk zou verhogen. Pas wanneer je van jezelf leert houden, dan pas kun je ook echt daadwerkelijk een ander mens liefhebben. Het leeft zóveel prettiger, want ik heb ook zelf tot voor november 2009 nooit echt van mijzelf gehouden, met dit verschil dat ik een persoon ben met allesbehalve narcistische trekjes. Dit laatste is ook totaal onmogelijk, omdat een hoogsensitieve persoonlijkheid kwa manier van denken, voelen en handelen, totaal anders in het leven staat dan de overige ca. 80% van de in kwa diepgang minder mate minder gevoelige, niet-hoogsensitieve meerderheid op wereldniveau die niet over deze aan de andere kant ook weer tal van voordelen met zich meebrengende unieke eigenschap beschikt. Er wordt weleens gesproken over een tweedeling in samenlevingen zoals de onze, al betreft het hier slechts, , stoffelijke, aardse zaken, zoals geld. tegelijkertijd ook niet minder belangrijk, d.w.z. rationeel gezien.

De daadwerkelijke tweedeling op wereld niveau is voor een niet-hoogsensitief mens in het geheel niet zichtbaar, en dat is de levensgrote, niet in woorden  overdraagbare (duidelijk te maken tot op het diepste niveau), kloof tussen enerzijds de ene groep (20% op wereldniveau) mensen bij wie sprake is van hooggevoeligheid, en de andere groep (80% op wereldniveau) mensen die niet-hooggevoelig zijn. Deze kloof is niet rationeel, maar gevoelsmatig voor HSP mensen. HSP mensen worden (naarmate de graad, de mate van diepgang van hun hooggevoeligheid hoger ligt in steeds sterkere mate) in kwa diepgang meer of mindere mate in hun manier van denken en handelen gedreven door de veel natuurlijke, veel meer natuureigen zijnde, pure, zuivere emotie, en staan als zodanig ook totaal anders, veel ,veel natuurgetrouwer in het leven. En omdat zij zelfs de zwakste prikkels van buitenaf, die ver buiten het waarnemingsvermogen van een ander niet hoogsensitief wezen vallen, nog haarscherp kunnen waarnemen (vergelijk het bijv. met de mate van ontvangstgevoeligheid van een radio-ontvanger), beschikken deze mensen, vanuit dat veel scherper en dieper ontwikkelde waarnemingsvemogen (ook weer naarmate die gevoeligheidsgraad binnen dat kader steeds hoger ligt), nogal logisch, ook over een kwa diepgang heel veel hogere staat van bewustzijn dan algemeen gangbaar verworden, zeker in onze huidige tijd van ‘ontwikkeling’ gedurende 2000 jaar sinds het begin van onze jaartelling, op puur, nagenoeg volledig eenzijdig verworden rationeel niveau. Het gaat, gezien het tijdstip van schrijven, te ver om hierover al te diep verder in te gaan, maar het is, maar dan ook in de breedste en diepste betekenis van het woord, een uiterst HSP-onvriendelijke tijd, want voor leven in en vanuit de intuitie, de pure zuivere emotie, los van tijd en geschreven en ongeschreven kaders, is in deze ver, heel ver overgerationaliseerd geraakte wereld, nauwelijks ruimte meer, omdat ze niet daadwerkelijk kunnen worden begrepen door de zuiver eenzijdig vanuit de ratio alleen denkende en handelende wetenschappelijke en rationeel ingestelde meerderheid in onze huidige tijd. De wijze van denken voelen en handelen tussen beide bevolkingsgroepen is in wezen totaal van elkaar verschillend, en zelfs volledig haaks op elkaar staand. Klein detail, Jaap H., goede vriend en ex-cliënt van de kliniek, open afdeling ggz Amstelveen, die volkomen terecht opmerkte tijdens een gesprek: Wij mensen hebben helemaal geen ego nódig om te kunnen leven, om gelukkig te kunnen zijn. Sterker nog, juist door te leren het ego in letterlijk alles volledig los te laten, ontstaat er een veel diepergaande staat van geluk ervaren dan algemeen gangbaar verworden in 2000 tijd van datgene wat wij óntwikkeling noemen. Echter dat, en nog zo ongelofelijk meer dan wat ik net noemde wordt door de meesten niet begrepen, of liever gezegd aanvaard. Waarom? Iets is pas mogelijk, berust pas op de werkelijkheid, als iets binnen gangbare, rationele, oftewel wetenschappelijke, kaders te begrijpen valt. Al datgene wat buiten gangbare kaders vanuit het denken alleen valt, wordt door ons mensen, de reguliere wetenschap in het bijzonder, dus ook automatisch naar het Rijk der Fabelen verwezen, of liever gezegd, gedegradeerd. Geen wonder dat de hoogsensitieve mens (waaronder ook nieuwetijdskinderen vallen; sommige mensen geboren rond of jaar 1980 of erna die al van nature over een sterk verhoogd – kosmisch – bewustzijn beschikken) zich in onze huidige tijd in een nogal ondergewaardeerde, in de verdrukking verkerend positie is komen te verkeren. Al is dit inmiddels al aardig aan het veranderen, in deze tijden van bewustwording, die uiteindelijk in de Nieuwe Tijd een heel ander wereldbeeld en een veel hogere welzijnsstandaard voor iedereen met zich mee gaan brengen; een tijd waarin letterlijk alle huidige aardse problematiek volledig is verdwenen, en in een in harmonie en balans en eenheid geraakte wereld ook nooit meer zal KUNNEN ontstaan. We spreken hier over de periode 21-12-2012 en erna, volgens berekeningen vanuit allerlei invalshoeken en verschillende religies, die allemaal eensluidend op deze datum en de periode erna uitkomen…..

Al zullen er ook dan altijd nog incidentele uitzonderingen blijven bestaan, zo denk ik nu in ieder geval, die ook dan onoplosbaar zullen blijven. Bezien vanuit een hogere staat van bewustzijn, ik vraag me toch af, of de meest extreme vormen van narcisme van nu ook dan zullen zijn opgelost, zolang ze er tenminste niet in geslaagd zijn om te erkennen dat ze ernstige problemen hebben en van zich van daaruit voor behandeling en genezing hebben weten open te stellen. Want, zo vraag ik me nogmaals af, in die in alle opzichten totaal nieuwe wereld, volledig ontdaan van alle vormen van negativiteit en negatieve energievormen, bestaat er dan nog wel enige voedingsbodem voor de weinige nog overgebleven meest destruktieve en agressieve vormen van mannelijk narcisme? Ik bedoel dit, hoewel aan de andere kant voor hen als spiritueel wezen bezien ook weer erg verdrietig, het zouden wel eens de eerste borderliners (en tegelijkertijd ook de allerlaatste die er ooit nog zullen kunnen zijn/overgebleven zijn) van de Nieuwe Tijd kunnen worden…….

We gaan uiteindelijk een tijd tegemoet waar in letterlijk alle huidige aardse en geestelijke problematiek, waaronder bijvoorbeeld ook alle huidige vormen van psychiatrisch lijden, eenvoudigweg niet meer kúnnen bestaan.

En zo zal er dan eindelijk ook voor mijzelf in die Nieuwe Tijd eindelijk een periode aanbreken  waarin ik ook mijzelf eindelijk eens op een nog veel dieper niveau dan tot nog toe gangbaar zal kunnen gaan ontplooien, tot leven zal kunnen komen. Het ook onder zovele andere hoogsensitieve mensen die ik tot nog toe over e.e.a. heb gesproken zeer, zeer herkenbare “”oermensgevoel in de omgekeerde wereld” zal ook dan eenvoudigweg ook voor mij volledig zijn opgelost. Sterker nog, er zou (eigenlijk ook nu al, bedenk ik me nu, in deze tijden van overwegend negatief geladen berichtgevingen via de media bijvoorbeeld) – bijvoorbeeld – ook weleens wat meer, veel meer serieus (i.p.v. ‘gemaakt’), heel veel meer en dieper gelachen kunnen gaan worden, zodanig dat je tenen ervan gaan krullen. Toch beginnen ook deze tijden steeds interessanter te worden. Ik zal echter nog even geduld moeten hebben, en geduld is een schone zaak zeggen ze weleens. Ach, vanuit een ander, nog dieper perspektief bezien, besta ik eigenlijk nog niet eens. Ik moet eigenlijk nog geboren worden, zo bedacht ik me enkele dagen geleden…. Al is dit laatste echter wél iets waarvan ik de dieperliggende achtergrond , om een wel zeer persoonlijke reden voor mezelf wil en ook zal houden. Dat is iets tussen mij…..en Peggy……

Wat ik in die nieuwe tijd allemaal wil gaan doen? Dat weet ik nog niet. Leuke  dingen in ieder geval…..liefst samen met heel veel mensen….Gedachte: MOET dat dan, mezelf, zoals dat in onze huidige tijd – over het algemeen gesproken tenminste – als ‘normaal’wordt gezien, blijven onderwerpen aan tal van toekomstgerichte schijnzekerheden vanuit het egobewustzijn?  Nee, ik wil oude tijden, de minder leuke kanten ervan, niet nog eens beleven…. Ik bedoel hiermee, bijvoorbeeld, …..een draaiboek?? Nee dat ken ik allang niet meer. Dat wil zeggen, ik ken het woord wel, maar het leeft niet lekker. Ik heb het al maanden,  geleden afgeschaft, in de Amstel gegooid (toen de politie eventjes niet keek…hi hi…..). Dit alles en nog zo ongelofelijk veel meer moois dan dat, wat volgens haar nog slechts het prille begin is van wat er nog veel meer zal gaan volgen in de toekomst, heb ik allemaal te danken aan de eerste persoon, de eerste vrouw op deze wereld waarin ik mezelf (en zij in mij) op zielsniveau heb gevonden, volledig. De verbinding met haar als energie is, in de meest letterlijke betekenis van het woord, bovendien de enige reden dat ik nog leef, alle rottigheid in het leven van feb. jl. tot voor zeer kort geleden heb overleefd… Dat heeft nu al een waarde die niet in geld valt uit te drukken. Als zichtbaar en tastbaar wezen  is ze er nu even niet meer, voor tijdelijk tenminste, voor tijdelijk, al begrijp ik dat nu pas echt,  wat ze me langs telepatische weg al maanden probeert door te geven. (Google: website van boudewijn  en peggy, en de vele weblogartikelen op deze weblogsite, sinds december 2009).Dat geeft, zoals een oud-verpleegkundige van de open afdeling in feb.,tijdens een persoonlijk afscheidsgesprek, volkomen terecht opmerkte, “een mens weer hoop”, op (nog) betere tijden. Dat dit alles en nog zoveel meer dingen, uit de erváring voortkomende zienswijzen, hoogstwaarschijnlijk hardnekkig zal worden ontkend en verworpen in brede wetenschappelijke kringen zoals we die nu nog kennen, en mogelijk ook daarbuiten,  is vrijwel zeker, een zoveelste teken van onbegrip en verworpenheid vanuit deze wereld. Het is tegelijkertijd echter zo dat ik daarmee, en met nog zoveel meer dingen buiten dat,  in de wetenschap verkerend dat zoiets nu eenmaal verband houdt….met onwetendheid, maar vooral met…ANGST m.b.t. het ‘onbekende’ , ook daarmee volledig vrede zou hebben. Maar als me desondanks gevraagd zou worden e.e.a. wat te verduidelijken…….graag zelfs. Lijkt me bovendien juist erg leuk, net zoals nog zovele andere dingen. In deze tijden van eenwording, waarin ook religie en wetenschap samen een zullen gaan worden, zal de wetenschap er uiteindelijk niet aan kunnen ontkomen…dat er een nog letterlijk oneindige, onmeetbaar grote dimensie schuil gaat tot ver, heel ver buiten de bestaande grenzen zoals we die nu nog kennen. Maar dan wel in kleine groepen, ook vanwege het feit dat ik er in het geheel niets voor voel om door anderen op een voetstuk te worden geplaatst. 

Er vinden ook allerlei veranderingsprocessen plaats op energetisch niveau. Letterlijk alles is energie, ieder molecuul IS energie, want anders zouden ze niet kunnen bewegen. En zo las ik enige tijd geleden dat er door een aantal mensen wordt verwacht dat zich in de niet al te verre toekomst dingen en  verschijnselen op onze planeet zullen gaan voltrekken die ons huidige bevattingsvermogen ver, heel ver te boven zullen gaan. Houdt allemaal verband met energie; energie die zich in de toekomst op nog zo veel meer manieren zal gaan manifesteren dan tot nog toe mogelijk is geweest. De dood bestaat niet, heeft nooit kunnen bestaan. Wanneer een mens in aardse termen gesproken overlijdt, dan vergaat weliswaar het tastbare, stoffelijke lichaam, maar de energie (waarin ook bijv. bewustzijn bewaard is gebleven vanuit een ieder’s aardse leven wat eraan vooraf ging, en dus ook de mogelijkheid tot telepatisch contact) uit dat overleden lichaam niet. Deze energie komt dan weer vrij en is als zodanig ook letterlijk onsterfelijk! Om dan later weer te incarneren in een nieuw aards lichaam. Dat zal denk ik ook altijd zo blijven. Dat zal echter in de toekomst in zoverre gaan veranderen dat daarnaast ook een energie  (uit een overleden lichaam) weer vanuit zichzelf lichaam kan gaan worden. Anders gezegd ……wedergeboorte….. Het gebéurt trouwens al, zoals ik dat onlangs met eigen ogen zag in een documentaire op het digitale televisiekanaal Spirit 24… De energie van een overledene werd ineens weer lichaam, in exact dezelfde vorm en gedaante als voordat de persoon was overleden. Weliswaar nu nog van tijdelijke aard, maar toch….. Dat zoiets niet in woorden, in theoretische vorm verklaarbaar is, dat is nu eenmaal zo. Dat is toch ook helemaal niet belangrijk? Ach welnee, maar wel interessant om erover na te denken.  Voor mij is niets meer ‘vreemd’ of ‘onmogelijk’…….

(Binnen niet al te lange tijd zou ik hier graag nog eens een vervolg over willen schrijven, en e.e.a. toevoegen aan dit bestaande verhaaltje…)

Maar nu even tijd voor wat anders, want ook het ‘gewone’ leven gaat ook door, en gelukkig maar…(ter afwisseling). Heel lief van mijn moeder dat ik van haar deze kerst wel een heel mooi kado mag ontvangen. Na 24 jaar heeft m’n cd speler het begeven. Dus vanmiddag even een bezoekje brengen aan BCC, vlakbij de tramhalte Van Boshuizenstraat in Buitenveldert. En dat geluid van zo;n primitieve portable cd speler van Blokker, wat ik zolang heb aangesloten, dat lijkt echt nergens op…. Dat kraakt aan alle kanten.

Een hartelijke groet van,

Boudewijn de Kat

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: